Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Business coaching to wsparcie rozwoju pracowników

· · 2 min
Business coaching to wsparcie rozwoju pracowników

Główną wartością działania przedsiębiorstwa są jego pracownicy i ich umiejętności. Z tego powodu firmy coraz częściej szukają nowych praktyk oraz wsparcia ze strony profesjonalistów. Jedną z nich jest business coaching.

Według definicji business coaching jest praktyką, która polega na doradztwie i wsparciu przedsiębiorstw lub osób indywidualnych. Ma on na celu poprawę efektywności działania jednostki oraz osiągnięcie celów biznesowych. Dodatkowo pomaga w zrozumieniu roli danej osoby i jej wpływu na rozwój organizacji, w której działa. Trenerzy biznesowi wraz z wybranym pracownikiem lub całą organizacją pracują nad umiejętnościami przywódczymi, kierowaniem pracą zespołu, planowaniem ścieżki kariery i wieloma innymi. Ta praktyka pomaga w ustalaniu celów w postaci mierzalnych wskaźników. Rolą business coachingu jest także tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku, wzbudzanie odpowiedzialności oraz wspólnej motywacji.

Krótko o historii business coachingu

W latach 90. XX wieku pojęcie business coachingu zyskiwało na popularności. Przedsiębiorstwa o różnym zakresie działalności oraz wielkości poszukiwały niestandardowych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, dlatego też zaczęły zatrudniać psychologów. Osoby te pomagały zrozumieć, co motywuje pracowników oraz co decyduje o odnoszonych przez nich sukcesach. W ten sposób narodziła się koncepcja business coachingu. Od 1997 roku Worldwide Association of Business Coaches (WABC) pracuje nad dokładnym zdefiniowaniem zawodu business coacha.

Business coaching jako nowoczesna metoda rozwoju pracowników

W obecnych czasach pojęcie rozwoju osobistego jest bardzo powszechne. Każda osoba chce się doskonalić w różnych dziedzinach, niekoniecznie związanych z pracą zawodową. Tak samo w firmach, potrzebne są szkolenia oraz wsparcie osób z zewnątrz, które pomagają osiągać lepsze wyniki.

Business coaching opiera się na zagadnieniach biznesowych związanych z organizacją i jest przeznaczony głównie dla menedżerów. Praktykę tę można podzielić na coaching indywidualny oraz prowadzony w ramach zespołu. W procesie indywidualnym każdy z pracowników ma osobistego coacha, z którym pracuje nie tylko nad poprawą własnej efektywności, lecz także nad doskonaleniem umiejętności zarządzania ludźmi, delegowania zadań, motywacji zespołu oraz ukierunkowania na cele strategiczne jednostki. Praca ta przekłada się na wymierne efekty: poprawie ulegają produktywność i sposób wykonywania zadań. Pracownik zyskuje większą pewność siebie, potrafi koncentrować się na celach, łatwiej podejmuje decyzje i jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów. Takie podejście przekłada się na poprawę samooceny: wzrasta świadomość odpowiedzialności za swoje działania, ale i poczucie realnego wpływu na rozwój firmy dzięki zadaniom wykonywanym przez daną osobę.

Jednostkowe korzyści płynące z business coachingu przekładają się na całą organizację. Wzrasta motywacja i zaangażowanie pracowników w działalność firmy, którzy koncentrują się na celach, jakie chcą osiągnąć. Poprawie ulega też atmosfera panująca wewnątrz organizacji.

Jak business coaching wpływa na działanie firmy?

Zastosowanie business coachingu jest podyktowane zmieniającymi się zachowaniami następujących po sobie pokoleń. Przykładowo pokolenie X nie potrzebuje wsparcia z zewnątrz, aby być bardziej efektywnym w pracy. Nie jest też przystosowane do ciągłych zmian, a nawet ich nie potrzebuje. Z kolei osoby z pokolenia Y są otwarte na nowe wyzwania, chętnie angażują się w pracę i łatwo akceptują zmieniające się środowisko pracy.

Coaching jest ściśle związany z psychologią – badaniem zachowań ludzi, ich reakcji na postępowanie innych oraz czynników napływających z otoczenia. Business coach jest pewnego rodzaju opiekunem, który inspiruje do lepszej pracy i obserwuje przemianę danej osoby.

Coraz częściej firmy rezygnują ze szkoleń na rzecz coachingu, a szczególnie biznesowego. Praktyka ta pomaga zwiększać kompetencje pracowników głównie poprzez rozwijanie u nich umiejętności miękkich.

Najważniejszą wartością każdej organizacji są ludzie – to oni są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem firmy, osiąganiem zysków, a przede wszystkim realizowaniem celów zgodnych z jej misją. Zaangażowany zespół, który potrafi ze sobą współpracować oraz odnajduje wewnętrzną motywację, jest podstawą w tym procesie. Oczywiście business coaching to nie jedyna praktyka pomagająca w osiągnięciu sukcesu przez organizację, jednak jego wartość w obecnych czasach jest nie do zakwestionowania.