Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Etyka i CSR w Grupie Polpharma

· · 4 min
Etyka i CSR w Grupie Polpharma

Polityka etyczna Grupy Polpharma jest w znacznej mierze podyktowana charakterem rynku ochrony zdrowia, a zwłaszcza branży farmaceutycznej. To bardzo wrażliwy obszar, w którym cele biznesowe firm przenikają się ze społecznym oczekiwaniem „bezinteresownej” pomocy lekarza będącego pośrednikiem między producentami leków a pacjentami.

Partnerem materiału jest Polpharma.

Od momentu prywatyzacji w 2000 roku Polpharma dynamicznie się rozwija. Przejmowała kolejne polskie firmy, wychodziła też na rynki zagraniczne. W Grupie Polpharma znalazły się firmy o różnych tradycjach, kulturach organizacyjnych i mentalnościach. Niezbędne stało się więc podjęcie działań, które połączyłyby różne spółki w jeden organizm i były podstawą do stworzenia kultury organizacyjnej. Naszym punktem odniesienia byli pracownicy, dzięki którym odnosiliśmy i nadal odnosimy sukcesy. Pracownicy mają prawo do poczucia przynależności do firmy oraz identyfikacji z jej wartościami.

Elementem spajającym różne spółki w jedną całość stał się Program Etyczny. Został wdrożony w 2015 roku i od początku miał wsparcie najwyższego kierownictwa. Menedżerowie wchodzący w skład rady nadzorczej i zarządu byli ambasadorami projektu, członkami Steering Committee i grupy projektowej. Założyliśmy, że w pracach nad programem będą uczestniczyć pracownicy. Ich aktywność przybierała różne formy – od udziału w badaniach ankietowych do spotkań i dyskusji. W prace nad Kodeksem Etyki Grupy Polpharma, który stanowił najważniejszy element Programu Etycznego, zaangażowało się prawie dwa tysiące osób. Jest to skala, dla której w Polsce trudno znaleźć odpowiednik.

Prace nad Kodeksem Etyki były wartością samą w sobie. Pozwoliły na dyskusje o celach, motywach i zrozumienie tego, „czym jesteśmy i po co prowadzimy biznes”. Program Etyczny zakłada stały wysiłek utrzymania wysokich standardów. Obecnie prowadzimy cykliczne szkolenia e‑learningowe na temat wartości i dobrych praktyk oraz szkolenia bezpośrednie, w trakcie których pracownicy wymieniają się doświadczeniami i rozmawiają o wartościach Grupy.

Łańcuch odpowiedzialności

Grupa Polpharma jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie CSR i etyki biznesu, służących dzieleniu się wiedzą oraz budowaniu standardów w otoczeniu społecznym i biznesowym. Jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkiem United Nations Global Compact oraz jednym z założycieli Koalicji Rzeczników Etyki – miejsca spotkań i wymiany wiedzy dla osób, które w firmach zajmują się etyką. W ramach Koalicji Polpharma brała udział w wypracowaniu Standardu Etycznego Minimum dla polskich przedsiębiorstw.

Jak zarządzać kulturą organizacyjną? »

W 2017 roku firma złożyła na ręce przedstawicieli administracji publicznej deklarację zaangażowania w realizację celów określonych przez Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wywiązuje się z niej, wdrażając strategię CSR, która odpowiada na 6 z 17 celów SDG (The Sustainable Development Goals). Cała Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma opiera się na trzech filarach: służby pacjentom i społeczeństwu, etycznego prowadzenia biznesu oraz innowacji i rozwoju wiedzy.

Polpharma szczególną uwagę przykłada do budowy standardów w swoim łańcuchu wartości, tak aby cały cykl życia produktów oraz wszystkie działania firmy i jej kontrahentów podlegały tym samym zasadom etycznym. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia dyscypliny etycznej w obszar relacji z partnerami pośredniczącymi w drodze leku do pacjenta klienta.

W 2015 roku Polpharma wdrożyła zaawansowany program Zrównoważonego Łańcucha Dostaw, którego celem było takie uformowanie relacji z partnerami biznesowymi, aby zapewniały one spełnianie standardów etycznych ustanowionych przez firmę i społeczność międzynarodową, poszanowanie środowiska naturalnego i dobrych praktyk biznesowych. Opracowany został Kodeks Postępowania Dostawców, w którym są zawarte wymogi dotyczące m.in. przestrzegania praw człowieka, standardów ochrony środowiska, BHP, pracy dzieci (zgodnie z wytycznymi Global Compact). Klauzule etyczne stały się obowiązkowym elementem każdej umowy i każdego zamówienia. Wszyscy dostawcy Polpharmy (ponad 4 tysiące firm z różnych krajów) zostali objęci analizą ryzyka, a grupa kluczowych dostawców – dodatkową weryfikacją zewnętrznej firmy. Oprócz wymagań zawartych w Kodeksie Postępowania Dostawców podjęto intensywne działania edukacyjne w formie warsztatów i szkoleń motywujących tę grupę kontrahentów do zaangażowania się w doskonalenie standardów etycznych.

Grupa Polpharma

W skład Grupy wchodzą: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Polpharma Biuro Handlowe w Warszawie, Medana Pharma w Sieradzu, Polfa Warszawa oraz spółka Chimpharm – wiodący lokalny producent farmaceutyczny w Kazachstanie. Firmą stowarzyszoną jest spółka AKRIHIN w Rosji, a partnerem strategicznym – Farmaprojects z Hiszpanii.

W trosce o jasne standardy

Polityka etyczna Grupy Polpharma jest w znacznej mierze podyktowana charakterem rynku ochrony zdrowia, a zwłaszcza branży farmaceutycznej. Z jednej strony mamy do czynienia ze specyfiką produktu (leku) i konsumenta, którym jest potrzebujący pomocy pacjent. To bardzo wrażliwy obszar, w którym cele biznesowe firm przenikają się ze społecznym oczekiwaniem „bezinteresownej” pomocy lekarza (pośrednika pomiędzy producentem leku a pacjentem). Tego typu relacje powinny być w najwyższym stopniu transparentne, a głównym ich celem – dobro pacjenta. Nie zmienia to faktu, że jest to obszar wyjątkowo narażony na ryzyko nieprawidłowości, co podkreślał głośny raport Komisji Europejskiej z 2013 roku i co od czasu do czasu znajduje potwierdzenie w doniesieniach prasowych.

Ryzyko takie dotyczy całej branży i zmusza do samodzielnego wyznaczania wysokich standardów postępowania oraz tworzenia procedur, które uniemożliwiają inicjatywy korupcjogenne. W Polpharmie dominowało podejście komplementarne. Zakładało ono, że jakość standardów etycznych jest wynikiem zarówno pracy w obrębie organizacji, jak i wyjścia z inicjatywą na zewnątrz, do dostawców i podmiotów współpracujących. Nieodzownym elementem całego procesu jest też system informowania o nieprawidłowościach. W Polsce stosunek do sygnalistów bywa czasami negatywny. W Grupie Polpharma stale odbywają się szkolenia, które mają uwrażliwić pracowników na ryzyko nadużyć i wskazać moralną wręcz powinność dbania o dobro wspólne.

Problem przeciwdziałania korupcji wykracza poza prostą deklarację praworządności. Polskie prawo farmaceutyczne jasno określa warunki obrotu produktami leczniczymi. Biorąc pod uwagę te warunki oraz przestrzegając przepisów identyfikujących problem korupcji, firma powinna tak kształtować aktywność marketingową, aby eliminować ryzyko naruszenia prawa. W Grupie Polpharma punktem odniesienia są wewnętrzne procedury, nadzorowane przez dział prawny w ramach zadań zapewniających zgodność działalności biznesowej z regulacjami prawnymi (compliance). Dotyczą bardzo szczegółowych zagadnień, takich jak dopuszczalny poziom sponsoringu, dopuszczalne formy współpracy z lekarzami, granice działań promocyjnych i marketingowych itp.

Polpharma przyjęła oczywistą hierarchię ważności: w pierwszej kolejności przestrzeganie przepisów prawa, następnie Kodeksu Etyki i pozostałych regulacji Grupy, wreszcie dobrych zwyczajów rynkowych. W przypadkach niejednoznacznych zarówno pracowników, jak i współpracowników Grupy obowiązuje nakaz kierowania się zapisem najbardziej restrykcyjnym.

Tym, co wyznacza specyfikę Programu Etycznego i programu antykorupcyjnego Polpharmy, jest samodzielność. Firma nie miała możliwości implementowania gotowych mechanizmów, jak robi to wiele globalnych korporacji. Zdecydowała się jednak na podjęcie własnej inicjatywy i wypracowanie rozwiązań, wykorzystując najlepsze praktyki, których istotnym elementem jest zaangażowanie pracowników.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Innowacyjna kultura organizacji »