Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Współczesne metody managementu w teorii i praktyce

· · 2 min
Współczesne metody managementu w teorii i praktyce

Współczesne metody managementu w teorii i praktyce

Obecnie istnieją rozmaite koncepcje, techniki oraz systemy zarządzania, które stanowią ważne narzędzie w rękach managerów różnego szczebla – łącznie określa się je jako metody managementu. Poszczególne podejścia różnią się między sobą podstawowymi założeniami, jednak wszystkie razem mają na celu efektywne kierowanie organizacją, zespołem albo projektem.

Warto więc poznać te najważniejsze metody managementu wraz z ich krótką charakterystyką, aby potrafić je prawidłowo rozróżniać, trafnie dopasowywać do istniejącego zapotrzebowania i w praktyce czerpać z głównych korzyści, jakimi się one wyróżniają. Już teraz sprawdź, czym jest lean management, value based management, zarządzanie przez cele, visual management oraz metodyka agile i design thinking.

Na czym polega koncepcja lean management?

Lean management to popularna technika zarządzania przedsiębiorstwem, w ramach której dąży się do jednoczesnej maksymalizacji wartości produktów i usług dostarczanych klientom oraz minimalizacji strat. Wskazany efekt można uzyskać poprzez: eliminację marnotrawstwa, ciągłe doskonalenie realizowanych procesów produkcyjnych i usługowych, czy troskę o wysoką jakość pracy. Głównym atutem filozofii opisywanej tu metody managementu, która ma swoje źródło w Japonii, jest uniwersalność, pozwalająca na wszechstronne zastosowanie typowych dla niej zasad na wielu płaszczyznach funkcjonowania współczesnych organizacji. Inne korzyści to: silniejsza motywacja pracowników, wzrost wydajności, ograniczenie kosztów działalności, poprawa BHP oraz efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Visual management – zarządzanie wizualne

Następna koncepcja to visual management (zarządzanie wizualne), pozwalające wykreować środowisko pracy, w którym dochodzi do optymalizacji procesów. Cechy tej metody managementu sprawiają, że za jej pomocą możliwe jest informowanie na bieżąco o postępach prac, wykrywanie ewentualnych problemów, jak również wyznaczanie celów. Zarządzanie wizualne powinno być realizowane z wykorzystaniem narzędzi przyjmujących formę czytelnych i łatwych do zrozumienia (nikt nie musi domyślać się, jakie jest ich znaczenie) tablic, wykresów, diagramów, symboli, znaków, map myśli, obrazów oraz infografik, które trzeba umieszczać w ogólnodostępnych miejscach.

Value based management – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Kolejną techniką jest zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – value based management (VBM). W tym przypadku dochodzi do integracji celów, jakie przyświecają managerom oraz właścicielom firmy, ponieważ dąży się do maksymalizacji jej wartości z punktu widzenia każdego z interesariuszy. U podstaw charakteryzowanej metody managementu leży: kreowanie korzyści ekonomicznej poprzez rozsądne gospodarowanie dostępnymi zasobami, długoterminowe podejście, świadome zarządzanie ryzykiem (jego identyfikowanie i ocena), zorientowanie na osiąganie skonkretyzowanych wyników, jak i nieustanne budowanie przewagi konkurencyjnej.

Jakie są założenia metody zarządzania przez cele, czyli MBO?

Poznając różne metody managementu, należy zwrócić swoją uwagę również na MBO, a więc zarządzanie przez cele. Fundament stanowi tu założenie, że przełożeni mają wraz z podwładnymi ustalać cele, a następnie przystępować do ich realizacji – w  pierwszej kolejności liczy się współpraca osób zajmujących różne stanowiska, aby osiągnąć wspólny sukces. Kierunek działania i konkretne cele trzeba ustalać zgodnie z zasadą SMART. Kluczowe jest zatem połączenie sił kadry zarządzającej i pracowniczej, uwzględniające czerpanie z motywacji i zaangażowania zatrudnionych oraz tego, że wykazują oni inicjatywę i przyjmują proaktywną postawę.

Metodyka agile i design thinking – nowoczesne zarządzanie projektem

Metody managementu, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej, to metodyka agile i design thinking stosowane najczęściej względem zarządzania projektami. Agile polega na elastycznym, zwinnym i działaniu, dążeniu do celu, ale bez sztywnego trzymania się opracowanego wcześniej planu. Natomiast design thinking odnosi się do myślenia projektowego (na przykład podczas wymyślania nowych produktów lub usług), gdzie prym wiedzie twórcze rozwiązywanie problemów, bazujące na łamaniu schematów, pobudzaniu kreatywności oraz innowacyjnych pomysłach. Warto łączyć ze sobą te metody managementu, aby wyciągać z nich to, co najlepsze.