Wiesław Rozłucki

Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Członek rad nadzorczych spółek: Banku BPH (przewodniczący rady), Internet Media Services, Cardif Polska i XTPL oraz doradca Banku Rothschild. Zajmuje też stanowisko członka Komitetu Dobrych Praktyk oraz prezesa zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Jest współtwórcą i wieloletnim prezesem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pełnił też funkcję doradcy ministra finansów oraz dyrektora departamentu rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, członka Komisji Papierów Wartościowych i przewodniczącego Rad Nadzorczych GPW i KDPW.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (SGPiS), doktorem geografii ekonomicznej oraz stypendystą British Council w London School of Economics.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.