Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Przewidujemy dwa tryby reklamacyjne:

 • Reklamacje ogólne
 • Reklamacje z tytułu rękojmi (dotyczą jedynie zakupionych rzeczy – Towarów)

 1. Reklamacje ogólne

Tryb ten dotyczy wszelkich reklamacji poza reklamacjami z tytułu rękojmi składanymi przez konsumenta (opisanymi poniżej w pkt. II.).

Reklamację można złożyć:

     1. na piśmie pod adres:

     ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
     al. Niepodległości 18
     02-653 Warszawa

     2. drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 1. danych kontaktowych klienta, w szczególności adresu lub adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
 2. informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności o nieprawidłowości i dacie jej wystąpienia;
 3. żądania klienta.

Pominięcie zalecanego powyżej opisu nie wpływa na skuteczność reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   2. Reklamacje z tytułu rękojmi

Tryb ten dotyczy wyłącznie reklamacji zakupionych rzeczy – Towarów z tytułu rękojmi w przypadku konsumenta.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego).

W przypadku klienta niebędącego konsumentem, odpowiedzialność „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej (dalej zwanej jako: „ICAN”) z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, jeśli stwierdzi, że Towar ma wadę, czyli jest np. uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. 

Informacja konsumenta o skorzystaniu z reklamacji z tytułu rękojmi powinna:

     1. zawierać co najmniej:
     - opis wady Towaru;
     - jedno z czterech poniższych żądań reklamacyjnych:

        a) naprawę Towaru (usunięcie wady);
        b) wymianę Towaru na wolny od wad (nowy);
        c) obniżenie ceny Towaru o konkretnie wskazaną kwotę;
        d) odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy za Towar).

     2. zostać złożona w jeden z poniższych sposobów:

        a) na piśmie pod adres:

        ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
        al. Niepodległości 18
        02-653 Warszawa

       b) pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

Ponadto reklamowany Towar powinien zostać dostarczony przez konsumenta na koszt ICAN pod adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

Ustosunkowanie się przez ICAN do reklamacji z żądaniem: naprawy, wymiany Towaru na nowy albo obniżeniem ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od jej kompletnego otrzymania. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że ICAN uznał reklamację za uzasadnioną.

ICAN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi.
Roszczenie (żądanie) o naprawę (usunięcie wady) lub wymianę Towaru na wolny od wad (nowy) przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W terminach określonych w zdaniu poprzednim konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (żądanie zwrotu pieniędzy) albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru sprzedanego.
Jeżeli konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad (nowy) lub naprawy (usunięcia wady), bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (żądania zwrotu pieniędzy) albo obniżeniu ceny Towaru rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru (na nowy) lub jego naprawy (usunięcia wady).
Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji z tytułu rękojmi zostały opisane w pkt. 13. w Regulaminie sklepu internetowego>>

 

ZWROTY

Konsument może odstąpić od umowy zawartej z ICAN za pośrednictwem Sklepu (dokonać zwrotu) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:

     1. na piśmie pod adres:

     ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
     al. Niepodległości 18
     02-653 Warszawa

     2. pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się pod linkiem:
https://download.ican.pl/formularz_133620.pdf
lub skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (nie jest to jednak obowiązkowe).

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotne jest, aby zostało złożone przed upływem terminu do złożenia oświadczenia oraz wyraźnie wynikała z niego wola konsumenta dotycząca odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest uznawana za niezawartą.

ICAN zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy towaru do konsumenta przez ICAN dostępnego podczas składania zamówienia.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ICAN, wówczas ICAN nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Zwrot wszystkich dokonanych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy czym ICAN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia  przez konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy (zwrotu) ponosi konsument. Do bezpośrednich kosztów zwrotu towaru zalicza się koszty przesyłki.

Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy pod następujący adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

Konsument ponosi wobec ICAN odpowiedzialność, jeśli towar zwrócony ma mniejszą wartość wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług, konsument może złożyć ICAN oświadczenie, na podstawie którego ICAN rozpocznie realizację usługi przed upływem terminu do odstąpienia. W sytuacji, w której konsument odstąpi od takiej umowy po złożeniu oświadczenia, na podstawie którego ICAN rozpocznie świadczenie usługi przed upływem terminu na odstąpienie, jest zobowiązany do zapłaty ICAN za świadczenia, które ICAN spełnił na jego rzecz, do chwili odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konsument wskutek wyrażenia zgody na realizację na jego rzecz świadczenia traci prawo do odstąpienia od Umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli ICAN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ICAN utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta zanim upłynął termin do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ICAN o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy (zwrotu).

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy (zwrotu) zostały opisane w pkt. 14. w Regulaminie sklepu internetowego>>

 

Informacje na temat instytucji pomagających rozwiązywać spory konsumenckie są przedstawione w pkt. 15. w Regulaminie sklepu internetowego>>

Powyższy tekst ma charakter informacyjny i został opracowany na podstawie Regulaminu sklepu internetowego>>