Reklamacje i zwroty

Przewidujemy dwa tryby reklamacyjne:

Pierwszy tryb dotyczy wszelkich reklamacji poza reklamacjami z tytułu rękojmi składanymi przez konsumenta (opisanymi jako tryb drugi).

Reklamację można złożyć:

 1. na piśmie pod adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

 1. drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w opisie reklamacji (pominięcie zalecanego opisu nie wpływa na skuteczność reklamacji):

 1. danych kontaktowych Klienta, w szczególności adresu lub adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
 2. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
 3. żądanie Klienta.

Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Drugi tryb dotyczy wyłącznie reklamacji z tytułu rękojmi w przypadku konsumenta.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego).

W przypadku klienta niebędącego konsumentem, odpowiedzialność ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („ICAN”) z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, jeśli stwierdzi, że produkt jest uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. 

Oświadczenie konsumenta o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi powinno zostać złożone:

 1. na piśmie pod adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

 1. pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl.

Szczegółowe uprawnienia konsumenta opisane zostały w Regulaminie sklepu internetowego>>

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć reklamowany produkt na koszt ICAN pod następujący adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa.

Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

ICAN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy konsument może zwrócić się do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

 

Konsument może odstąpić od umowy zawartej z ICAN za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:

 1. na piśmie pod adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

 1. pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu lub skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (nie jest to jednak obowiązkowe).

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu istotne jest, aby zostało złożone przed upływem terminu do złożenia oświadczenia oraz wyraźnie wynikała z niego wola konsumenta dotycząca odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest uznawana za niezawartą.

ICAN zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy towaru do konsumenta dostępnego podczas składania zamówienia.

Nie zostaną zwrócone koszty dodatkowe poniesione przez konsumenta, w szczególności w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy towaru.

 

Zwrot wszystkich dokonanych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, przy czym  ICAN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia  przez konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić towar na swój koszt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy pod następujący adres:

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność, jeśli towar zwrócony ma mniejszą wartość wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług, konsument może złożyć oświadczenie, na podstawie którego ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. rozpocznie realizację usługi przed upływem terminu do odstąpienia. W sytuacji, w której konsument odstąpi od takiej umowy po złożeniu oświadczenia, na podstawie którego ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. rozpocznie świadczenie usługi przed upływem terminu na odstąpienie, jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia, które ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. spełnił na jego rzecz, do chwili odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konsument wskutek wyrażenia zgody na realizację na jego rzecz świadczenia traci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi przysługuje osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powyższy tekst ma jedynie charakter informacyjny i został opracowany na podstawie Regulaminu. W przypadku niezgodności między tu przedstawioną informacją a Regulaminem, wiążą postanowienia Regulaminu.